×

s1
s2
s3

Program

 

WIZJA  DZIAŁANIA   I ROZWOJU

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  W  GRODKOWIE

         

Wszystkie działania i inicjatywy podejmowane przez Radę Nadzorczą i Zarząd ukierunkowane są na  daleko idący rozwój Spółdzielni. Głównym celem jest to, aby Spółdziałania Mieszkaniowa w Grodkowie była  przyjazna mieszkańcom, nowoczesna  i sprawnie  zarządzana.Działająca w sposób wiarygodny i transparentny. Spełniająca oczekiwania oraz kierująca się dobrem i potrzebami mieszkańców. Zapewniająca odpowiednie standardy obsługi oraz podnosząca jakość życia wszystkich jej członków.

 

Cele strategiczne

 1. Podniesienie standardu każdej nieruchomości poprzez realizację jasno określonych i szczegółowych kierunków działania  oraz perspektywy rozwoju
 2. Minimalizacja obciążeń finansowych mieszkańców
 3. Poprawa estetyki i utrzymania terenów zielonych oraz placów zabaw
 4. Prawidłowa komunikacja, dostępności dla mieszkańców oraz zagwarantowanie wysokiej jakości obsługi.
 5. Podjęcie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej

 

Plan pracy Zarządu na rok 2021.

Wykaz szczegółowych zadań realizowanych przez Zarząd w ujęciu kwartalnym

I.    Kwartał

 1. Opracowanie planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2021 r.
 2. Omówienie wykonania zadań rzeczowo-finansowych Spółdzielni za 2020 r.
 3. Analiza finansowa Spółdzielni za 2020 r.
 4. Analiza kosztów na poszczególnych działalnościach Spółdzielni za 2020 r.
 5. Przygotowanie i omówienie projektów planów rzeczowo-finansowych Spółdzielni na 2021 r.
 6. Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, ustalenie daty i miejsca Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Kontrola utrzymania zieleni, terenów wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Ustalenie zakresu wykonania koniecznych prac.
 8. Analiza zapotrzebowania na elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

II. Kwartał

 1. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za I kwartał 2021 roku.
 2. Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
 3. Podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej poprawy komunikacji z  mieszkańcami w zakresie działalności Spółdzielni. Wdrożenie polityki informacyjnej.
 4. Kontrola utrzymania terenów wokół garaży.
 5. Analiza obowiązujących umów pod kątem zasadności, celowości oraz zabezpieczenia interesów Spółdzielni.
 6. Kontrola dokumentacji przetargowej.

 IIIKwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za I półrocze 2021 roku oraz ich ocena.
 2. Omówienie realizacji planu remontów i konserwacji za I półrocze 2021 roku.
 3. Analiza przestrzegania Regulaminu porządku domowego w zakresie korzystania z pomieszczeń i części wspólnych.
 4. Kontrola przestrzegania przepisów PPOŻ przez mieszkańców.
 5. Ocena i kontrola przygotowania zasobów do sezonu zimowego 2021/2022.

 IV. Kwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za III kwartały 2021 roku oraz ich ocena.
 2. Ocena realizacji planów rzeczowo-finansowych, w tym planu remontów i konserwacji za III kwartały 2021 roku.
 3. Kontrola zgodności regulaminów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Kontrola terminowości udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski mieszkańców.

 


KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2017 ROK I NASTĘPNE

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2016 ROK I NASTĘPNE

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna