×

s1
s2
s3

Program

 

WIZJA  DZIAŁANIA   I ROZWOJU

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  W  GRODKOWIE

         

Wszystkie działania i inicjatywy podejmowane przez Radę Nadzorczą i Zarząd ukierunkowane są na  daleko idący rozwój Spółdzielni. Głównym celem jest to, aby Spółdziałania Mieszkaniowa w Grodkowie była  przyjazna mieszkańcom, nowoczesna  i sprawnie  zarządzana.Działająca w sposób wiarygodny i transparentny. Spełniająca oczekiwania oraz kierująca się dobrem i potrzebami mieszkańców. Zapewniająca odpowiednie standardy obsługi oraz podnosząca jakość życia wszystkich jej członków.

 

Cele strategiczne

 1. Podniesienie standardu każdej nieruchomości poprzez realizację jasno określonych i szczegółowych kierunków działania  oraz perspektywy rozwoju
 2. Minimalizacja obciążeń finansowych mieszkańców
 3. Poprawa estetyki i utrzymania terenów zielonych oraz placów zabaw
 4. Prawidłowa komunikacja, dostępności dla mieszkańców oraz zagwarantowanie wysokiej jakości obsługi.
 5. Podjęcie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej

 

PLAN PRACY ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE NA 2024 ROK

Wykaz szczegółowych zadań realizowanych przez Zarząd w ujęciu kwartalnym

      I.   Kwartał

 1. Opracowanie planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2024 r.
 2. Omówienie wykonania zadań rzeczowo-finansowych Spółdzielni za 2023 r.
 3. Analiza finansowa Spółdzielni za 2023 r.
 4. Analiza kosztów na poszczególnych działalnościach Spółdzielni za 2023 r.
 5. Przygotowanie i omówienie projektów planów rzeczowo-finansowych Spółdzielni na 2024 r.
 6. Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, ustalenie daty i miejsca Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Kontrola utrzymania zieleni oraz terenów wspólnych.
 8. Analiza i omówienie stanu instalacji elektrycznej w oparciu o przeprowadzone przeglądy. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych przez mieszkańców.
 9. Analiza odczytów wody. Kontrola i weryfikacja zużycia wody w lokalach mieszkalnych o niskich półrocznych zużyciach.  
 10. Kontrola i analiza efektywności wykorzystania czasu pracy przez sprzątaczy posesji.

      II.          Kwartał

 1. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za I kwartał 2024 roku.
 2. Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
 3. Podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej poprawy komunikacji z  mieszkańcami w zakresie działalności Spółdzielni. Wdrożenie polityki informacyjnej.
 4. Weryfikacja liczby zgłoszonych psów przez mieszkańców.
 5. Analiza zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe.
 6. Kontrola wymiany wodomierzy w 2024 r.
 7. Przygotowanie obchodów 60-lecia Spółdzielni.

     III.    Kwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za I półrocze 2024 roku oraz ich ocena.
 2. Analiza zużycia ciepła w GJ na potrzeby CO oraz CWU.
 3. Omówienie postępu wymiany wodomierzy w roku 2024 i uruchomienia zdalnego systemu odczytów. 
 4. Omówienie realizacji planu remontów i konserwacji za I półrocze 2024 roku.
 5. Kontrola przestrzegania przepisów PPOŻ przez mieszkańców (piwnice i ciągi komunikacyjne).
 6. Ocena i kontrola przygotowania zasobów do sezonu zimowego 2024/2025.
 7. Analiza spraw egzekucyjnych skierowanych na drogę sądową.

    

      IV.     Kwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za III kwartały 2024 roku oraz ich ocena.
 2. Ocena realizacji planów rzeczowo-finansowych, w tym planu remontów i konserwacji za III kwartały 2024 roku.
 3. Weryfikacja przestrzegania Regulaminu porządku domowego w zakresie korzystania z pomieszczeń i części wspólnych.

 

 

PLAN PRACY ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE NA 2023 ROK

 

Czynności stałe Zarządu podejmowane w trakcie roku:

 1. Rozpatrywanie i załatwianie spraw wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni.
 2. Omawianie spraw członkowsko-mieszkaniowych oraz podejmowanie stosownych uchwał w tym zakresie.
 3. Rozpatrywanie i załatwianie pism członków dotyczących spłaty zadłużeń z tytułu opłat czynszowych oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
 4. Analiza sytuacji finansowej Spółdzielni z uwzględnieniem zaległości czynszowych i kredytowych oraz zadłużenia najemców lokali użytkowych.
 5. Rozpatrzenie i załatwianie spraw dotyczących zagadnień finansowo-księgowych oraz podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz podejmowanie stosownych uchwał w tym zakresie.
 7. Przygotowanie postępowań przetargowych na roboty remontowo-budowlane.
 8. Dokonanie wyboru wykonawców na roboty remontowo-budowlane na  podstawie protokołów Komisji Przetargowej.
 9. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków unijnych na  realizację zadań Spółdzielni Mieszkaniowej.
 10.  Prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej  wśród mieszkańców Spółdzielni oraz kreowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu dbałość o wygląd nieruchomości  i terenów wspólnych.
 11. Monitorowanie zmian prawnych w zakresie dotyczącym Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

Wykaz szczegółowych zadań realizowanych przez Zarząd w ujęciu kwartalnym

         I. Kwartał

 1. Opracowanie planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2023 r.
 2. Omówienie wykonania zadań rzeczowo-finansowych Spółdzielni za 2022 r.
 3. Analiza finansowa Spółdzielni za 2022 r.
 4. Analiza kosztów na poszczególnych działalnościach Spółdzielni za 2022 r.
 5. Przygotowanie i omówienie projektów planów rzeczowo-finansowych Spółdzielni na 2023 r.
 6. Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, ustalenie daty i miejsca Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Kontrola utrzymania zieleni oraz terenów wspólnych.
 8. Analiza i omówienie stanu instalacji gazowych i wentylacyjnych w oparciu o przeprowadzone przeglądy. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych przez mieszkańców.
 9. Weryfikacja ilości osób w nieruchomościach, w których występuje duże zużycie gazu, mająca na celu ustalenie zgodności stanu faktycznego z posiadanymi danymi.
 10. Kontrola i analiza efektywności wykorzystania czasu pracy zgodnie ze zleceniami roboczymi.

        II. Kwartał

 1. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za I kwartał 2023 roku.
 2. Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
 3. Podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej poprawy komunikacji z  mieszkańcami w zakresie działalności Spółdzielni. Wdrożenie polityki informacyjnej.
 4. Weryfikacja liczby zgłoszonych psów przez mieszkańców.
 5. Kontrola wymiany wodomierzy w 2022 r.

       III. Kwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za I półrocze 2023 roku oraz ich ocena.
 2. Analiza zużycia ciepła w GJ na potrzeby CO oraz CWU.
 3. Kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prawidłowości stosowania przez pracowników odzieży i obuwia roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej podczas pracy.
 4. Omówienie postępu wymiany wodomierzy w roku 2023 oraz ustalenie kierunków działania w roku 2024 celem uruchomienia zdalnego systemu odczytów. 
 5. Omówienie realizacji planu remontów i konserwacji za I półrocze 2023 roku.
 6. Kontrola przestrzegania przepisów PPOŻ przez mieszkańców.
 7. Ocena i kontrola przygotowania zasobów do sezonu zimowego 2023/2024.
 8. Analiza spraw egzekucyjnych skierowanych na drogę sądową.

        IV. Kwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za III kwartały 2023 roku oraz ich ocena.
 2. Ocena realizacji planów rzeczowo-finansowych, w tym planu remontów i konserwacji za III kwartały 2023 roku.
 3. Weryfikacja przestrzegania Regulaminu porządku domowego w zakresie korzystania z pomieszczeń i części wspólnych.

 

 

PLAN PRACY ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE
NA 2022 ROK

Czynności stałe Zarządu podejmowane w trakcie roku:

 1. Rozpatrywanie i załatwianie spraw wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni.
 2. Omawianie spraw członkowsko-mieszkaniowych oraz podejmowanie stosownych uchwał w tym zakresie.
 3. Rozpatrywanie i załatwianie pism członków dotyczących spłaty zadłużeń z tytułu opłat czynszowych oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
 4. Analiza sytuacji finansowej Spółdzielni z uwzględnieniem zaległości czynszowych i kredytowych oraz zadłużenia najemców lokali użytkowych.
 5. Rozpatrzenie i załatwianie spraw dotyczących zagadnień finansowo-księgowych oraz podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz podejmowanie stosownych uchwał w tym zakresie.
 7. Przygotowanie postępowań przetargowych na roboty remontowo-budowlane.
 8. Dokonanie wyboru wykonawców na roboty remontowo-budowlane na  podstawie protokołów Komisji Przetargowej.
 9. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków unijnych na  realizację zadań Spółdzielni Mieszkaniowej.
 10.  Prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej  wśród mieszkańców Spółdzielni oraz kreowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu dbałość o wygląd nieruchomości  i terenów wspólnych.
 11. Monitorowanie zmian prawnych w zakresie dotyczącym Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

Wykaz szczegółowych zadań realizowanych przez Zarząd w ujęciu kwartalnym

I. Kwartał

 1. Opracowanie planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2022 r.
 2. Omówienie wykonania zadań rzeczowo-finansowych Spółdzielni za 2021 r.
 3. Analiza finansowa Spółdzielni za 2021 r.
 4. Analiza kosztów na poszczególnych działalnościach Spółdzielni za 2021 r.
 5. Przygotowanie i omówienie projektów planów rzeczowo-finansowych Spółdzielni na 2022 r.
 6. Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, ustalenie daty i miejsca Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Kontrola utrzymania zieleni oraz terenów wspólnych.
 8. Analiza i omówienie stanu instalacji gazowych i wentylacyjnych w oparciu o przeprowadzone przeglądy. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych przez mieszkańców.
 9. Wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.
 10. Weryfikacja akt osobowych pod kątem dokumentacji niezbędnej w związku z wprowadzeniem zmian przez Polski Ład.
 11. Analiza zapotrzebowania na elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

 II. Kwartał

 1. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za I kwartał 2022 roku.
 2. Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
 3. Podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej poprawy komunikacji z  mieszkańcami w zakresie działalności Spółdzielni. Wdrożenie polityki informacyjnej.
 4. Poprawa estetyki terenów wokół garaży oraz oznaczenie sektorów garażowych.
 5. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w przedmiocie umieszczania nazwisk właściciela / lokatora na kasecie domofonu.
 6. Omówieni  sprawozdania z zakresu prowadzonych postępowań sądowych przeciwko dłużnikom.
 7. Kontrola liczby osób w gospodarstwach domowych zgłoszonych do opłat z tytułu wywozu nieczystości oraz opłat ryczałtowych z tytułu zużycia gazu.
 8. Weryfikacja liczby zgłoszonych psów przez mieszkańców.

III. Kwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za I półrocze 2021 roku oraz ich ocena.
 2. Omówienie realizacji planu remontów i konserwacji za I półrocze 2022 roku.
 3. Weryfikacja przestrzegania Regulaminu porządku domowego w zakresie korzystania z pomieszczeń i części wspólnych.
 4. Kontrola przestrzegania przepisów PPOŻ przez mieszkańców.
 5. Ocena i kontrola przygotowania zasobów do sezonu zimowego 2022/2023.
 6. Omówienie i analiza i zestawienia spraw sądowych ( kwoty główne pozostałe do spłaty oraz koszty) oraz podpisanych ugód ( spłata w ratach).

IV. Kwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za III kwartały 2022 roku oraz ich ocena.
 2. Ocena realizacji planów rzeczowo-finansowych, w tym planu remontów i konserwacji za III kwartały 2022 roku.
 3. Kontrola terminowości udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski mieszkańców.
 4. Omówienie postępu we wdrażaniu systemu odczytu liczników wody drogą radiową.

  

PLAN PRACY ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE
NA 2021 ROK

 

Wykaz szczegółowych zadań realizowanych przez Zarząd w ujęciu kwartalnym

I.    Kwartał

 1. Opracowanie planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2021 r.
 2. Omówienie wykonania zadań rzeczowo-finansowych Spółdzielni za 2020 r.
 3. Analiza finansowa Spółdzielni za 2020 r.
 4. Analiza kosztów na poszczególnych działalnościach Spółdzielni za 2020 r.
 5. Przygotowanie i omówienie projektów planów rzeczowo-finansowych Spółdzielni na 2021 r.
 6. Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, ustalenie daty i miejsca Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Kontrola utrzymania zieleni, terenów wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Ustalenie zakresu wykonania koniecznych prac.
 8. Analiza zapotrzebowania na elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

II. Kwartał

 1. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za I kwartał 2021 roku.
 2. Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
 3. Podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej poprawy komunikacji z  mieszkańcami w zakresie działalności Spółdzielni. Wdrożenie polityki informacyjnej.
 4. Kontrola utrzymania terenów wokół garaży.
 5. Analiza obowiązujących umów pod kątem zasadności, celowości oraz zabezpieczenia interesów Spółdzielni.
 6. Kontrola dokumentacji przetargowej.

 IIIKwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za I półrocze 2021 roku oraz ich ocena.
 2. Omówienie realizacji planu remontów i konserwacji za I półrocze 2021 roku.
 3. Analiza przestrzegania Regulaminu porządku domowego w zakresie korzystania z pomieszczeń i części wspólnych.
 4. Kontrola przestrzegania przepisów PPOŻ przez mieszkańców.
 5. Ocena i kontrola przygotowania zasobów do sezonu zimowego 2021/2022.

 IV. Kwartał

 1. Analiza wyników finansowych Spółdzielni za III kwartały 2021 roku oraz ich ocena.
 2. Ocena realizacji planów rzeczowo-finansowych, w tym planu remontów i konserwacji za III kwartały 2021 roku.
 3. Kontrola zgodności regulaminów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Kontrola terminowości udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski mieszkańców.

 

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI NA LATA 2022 -2024

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2017 ROK I NASTĘPNE

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2016 ROK I NASTĘPNE

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna