×

s1
s2
s3

Działalność

Celem Stowarzyszenia „Nasze Osiedla” jest prowadzenie działalności nieodpłatnej i płatnej pożytku publicznego na rzecz rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, integracji i edukacji mieszkańców oraz współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi na obszarze całego kraju w zakresie realizacji zadań:

I.    Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej zadania w zakresie:

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Działalności wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 3. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. Turystyki i krajoznawstwa;
 10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 11. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 12. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 13. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 

II.    Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej zadania w zakresie:

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Działalności wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 3. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. Turystyki i krajoznawstwa;
 10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 11. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 12. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 13. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą
 2. Polepszanie stanu placów zabaw, terenów zielonych i miejsc kulturalno- oświatowych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
 3. Działalność edukacyjną a szczególnie:
  1. organizowanie kursów, wykładów i prelekcji,
  2. utworzenie i prowadzenie salki komputerowej z bezpłatnym dostępem do Internetu.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
 5. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach promujących tradycje lokalne.
 6. Organizowanie wycieczek i rajdów o charakterze turystycznym.
 7. Organizowanie i prowadzenie świetlic osiedlowych oraz świetlic środowiskowych.
 8. Organizowanie i prowadzenie działań związanych z ekonomią społeczną.
 9. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
 10. Współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz środowisk lokalnych.
 11. Współpraca z organami władzy samorządowej i rządowej.
 12. Współpraca z organizacjami gospodarczymi.


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

pełny HTML | wersja mobilna